Контрольная работа по неорганической химии 11 класс: Контрольная работа по неорганической химии (10-11 класс)

Содержание

Контрольная работа по неорганической химии (10-11 класс)

Варіант 1

1. Позначити кількість електронних рівнів у атома елемента Cr:

А) 1; Б) 2; В) 4

2. Позначити формулу лугу:

А) NaOH; Б) NaCl; B) Na2O

3. Позначити рівняння, яке розкриває поняття кількість речовини:

А) кількість реагентів;

Б) відношення маси речовини до її молярної маси;

В) молярна маса речовини.

4. Позначити рівняння, за допомогою якого в лабораторії одержують хлоридну кислоту:

А) ;

Б) ;

B)

5. Позначте рівняння реакції, яка відбудеться при взаємодії кислотного і основного оксиду:

А) ;

Б) ;

B)

6. Позначте елемент, який відноситься до неметалів:

А) Н; Б) Fe; В) Аu

7. Обчислити масу води, яку необхідно взяти для приготування 200 мл 3% розчину оцту.

8. Установити послідовність стадій виробництва фосфатної кислоти:

А) гідратація;

Б) відновлення фосфору;

В) некаталітичне окиснення.

Варіант 2

1. Позначити частинку, електронна формула якої має вигляд 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6:

А) P+5; Б) Ca2+ ; В) Na;

2. Позначити речовину, з якою взаємодіє сульфатна кислота:

А) H2О ; Б) Н2 ; B) Na2O;

3. Позначити визначення, яке розкриває поняття індикатор:

А) речовина, що взаємодіє з кислотами;

Б) речовина, що взаємодіє з лугами;

В) речовина, що змінює колір відповідно до зміни середовища.

4. Позначте ознаку хімічної реакції термічного розкладу купрум (ІІ) нітрату:

А) зміна кольору;

Б) виділення безбарвного газу;

B) зміна кольору і виділення бурого газу.

5. Позначте рівняння реакції взаємодії кальцій оксиду з водою:

А) ;

Б) ;

B) Ca

6. Позначте речовину, яка відноситься до кислотних оксидів:

А) Na2O ; Б) SO3 ; В) CaO.

7. Обчислити масу 5% розчину, який можна приготувати з 25г купрум (ІІ) сульфату.

8. Установити послідовність посилення основних властивостей:

А) КОН;

Б) Cu(OH)2;

В) Ba(OH)2 ;

Г) Ca(OH)

2.

Варіант 3

1. Обчисліть та позначте ступінь окиснення оксигену у формулі гідроген пероксиду:

А) -2; Б) -1 ; В) +1.

2. Позначити атом елемента, який утворює несолетворний оксид:

А) Са ; Б) N ; B) Al.

3. Позначити визначення, яке розкриває поняття розчин:

А) неоднорідна система;

Б) однорідна система, що складається з декількох компонентів і продуктів їх взаємодії;

В) складна речовина.

4. Позначте речовини, які використовують для одержання магній сульфіду:

А) основний і кислотний оксид;

Б) метал і неметал;

B) основа і кислотний оксид.

5. Позначте рівняння реакції, яка відбувається при дисоціації Ва(ОН)2:

А) ;

Б) ;

B)

6. Позначте елемент, який відноситься до металів:

А) Na ; Б) С ; В) O.

7. Обчислити масу барій хлориду, яку необхідно взяти для приготування 50г 0,5% розчину:

8. Установити послідовність зменшення активності елементів-галогенів:

А) Cl; Б) At; В) F ; Г) Br.

Варіант 4

1. Призначити форму руху S орбіталі :

А) кільцеподібна;

Б) гантелеподібна;

В) сферична.

2. Позначте формулу основного оксиду:

А) Fe2O3 ; Б) SO3 ; B) CO.

3. Позначте визначення, яке розкриває поняття йон:

А) заряджена частинка;

Б) електронейтральна частинка;

В) найменша частинка.

4. Позначте рівняння, що характеризує хімічні властивості кислотних оксидів:

А) СО2 + С = 2СО ;

Б) SO3 + MgO = MgSO4 ;

B) SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O .

5. Позначте формулу речовини, яка є сильним електролітом:

А) BaSO4; Б) SO2; В) H2SO4

6. Позначте реакцію, яка відбувається між оксигеновмісною кислотою та металом:

А);

Б) ;

B)

7. Обчислити маси цукру і води, які необхідні для приготування 250 г 10% розчину.

8. Установити послідовність зростання відновних властивостей хімічних елементів:

А) Zn; Б) K; В) Ag ; Г) Al.

Варіант 5

1. Позначити електронну формулу атома фосфору:

А) 1S22S22p3 ;

Б) 1S22S22p63S23p5 ;

В) 1S22S22p63S23p3 .

2. Позначте речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:

А) калій бромід ;

Б) вода ;

B) ферум (ІІІ) хлорид.

3. Позначте визначення, яке розкриває поняття молекула:

А) найбільша частинка речовини;

Б) найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості;

В) заряджена частинка речовини.

4. Позначте реакцію, що характеризує хімічні властивості нерозчинних основ:

А) SО2 + KOH = KHSО3 ;

Б) 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O ;

B) CuCO3 = CO2 + CuO .

5. Позначте формулу солі, яка піддається гідролізу:

А) NaCl; Б) K2SO4; В) Na2S

6. Позначте елемент, який відноситься до амфотерних речовин:

А)Na ; Б)C ; B) Al.

7. Обчислити масу води, яку необхідно взяти для приготування 250 г 10% розчину HCl.

8. Установити генетичний ланцюжок добування купрум (ІІ) карбонату:

А) купрум (ІІ) хлориду;

Б) купру (ІІ) оксид;

В) мідь.

Варіант 6

1. Обчисліть та позначте кількість р-електронів у атома оксигену:

А) 4 ; Б) 3 ; В) 2 .

2. Позначте атом елемента, який не утворює оксидів:

А) Li ; Б) C ; B) Au.

3. Позначте визначення, яке розкриває поняття атом:

А) найменша частинка речовини;

Б) електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених йонів, що обертаються навколо ядра;

В) заряджена частинка.

4. Позначте речовини, які використовують для добування ферум (ІІІ) гідроксиду:

А) метал і вода;

Б) основний оксид і вода;

B) сіль і луг.

5. Позначте кількість алотропічних модифікацій атома Сульфуру:

А) 1; Б) 2; В) 3.

6. Позначте рівняння реакції, що відбувається між основним і кислотним оксидом:

А)2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 ;

Б)HCl + KOH = KCl + H2O ;

B) K2O + SO3 = K2SO4 .

7. Обчислити масову частку речовини у розчині, отриманої розчиненням 9г КОН у 100г води:

8. Установити послідовність посилення основних властивостей:

А) Са(ОН)2 ; Б) NaOH ; В) Mg(OH)2 ; Г) Al(OH)3.

Варіант 7

1. Позначте кількість електронів на зовнішньому електронному рівні атома Тітану:

А) 1 ; Б) 2 ; В) 4 .

2. Позначте формулу амфотерного гідроксиду:

А) H2CrO4 ; Б) Cu (OH)2 ; B) Zn(OH)2 .

3. Позначте твердження, яке розкриває закон збереження маси:

А) маса продуктів зберігається під час хімічної реакції;

Б) маса вихідних речовин зберігається під час хімічної реакції;

В) маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились внаслідок реакції.

4. Позначте речовину, з якою взаємодіє хлор:

А) кисень;

Б) ферум;

B) вода.

5. Позначте елемент, який утворює найбільшу кількість кислот:

А) F ; Б) S ; В) Si .

6. Позначте рівняння реакції, що відбувається між двома солями:

А)NaOH + HCl = NaCl + H2O ;

Б)BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl ;

B) BaO + SO3 = BaSO4 .

7. Обчислити масу натрій гідроксиду, яку необхідно взяти для приготування 200г 5% розчину.

8. Установити послідовність зростання кількості неспарених електронів у атомів елементів у стабільному стані:

А) С ; Б) Al ; В) P ; Г) Be .

Варіант 8

1. Позначте електронну формулу аніона F :

А) 1s2 2 s2 2p2; Б) 1s2 2 s2 2p6; В) 1s2 2 s2 2p5

2. Позначте речовину з якою взаємодіє нітратна кислота:

А) хлорид на кислота; Б) вода; B) купрум

3. Позначте ознаку хімічного явища, що відрізняє його від фізичного явища:

А) одні речовини перетворюються в інші;

Б) збільшується кількість часток речовини;

В) збільшується маса речовини.

4. Позначте рівняння реакції, що характеризує хімічні властивості лугів:

А) ;

Б) ;

B) ;

5. Позначте елемент, який має найбільшу електронегативність:

А) Cl; Б) O; В) F

6. Позначте аніони, які зумовлюють зміну кольору лакмусу на червоний:

А) гідроген-катіон;

Б) гідроксид-аніон;

В) натрій-катіон.

7. Розрахуйте масу ферум (ІІІ) хлориду, який утворюється при взаємодії 1,12 г заліза та хлору.

8. Установити послідовність стадій добування нітратної кислоти із аміаку:

А) некаталітичне окиснення;

Б) окислювальна гідратація;

В) каталітичне окиснення.

Варіант 9

1. Позначте кількість неспарених електронів у атома елемента нітроген:

А) 1; Б) 2; В) 3

2. Позначте атом елемента, який утворює луг:

А) Rb; Б) Mg; B) Cl

3. Позначте причини використання каталізаторів у промисловості:

А) зменшуються затрати реактивів;

Б) збільшується швидкість реакції;

В) отримують більш чистий продукт реакції.

4. Позначте речовини, які використовують для одержання барій карбонату:

А) метал і неметал;

Б) основа і кислотний оксид;

В) основа і неметал.

5. Позначте солі, які розчинаються у воді:

А) нітрати; Б) карбонати; В) сілікати

6. Позначте йони, які зумовлюють зміну кольору лакмусу на синій:

А) гідроген-катіон;

Б) гідроксид-аніон;

В) гідроген-аніонів.

7. При повному згорянні заліза у хлорі утворилося 3,25 г феруму (ІІІ) хлориду. Розрахуйте об’єм (н.у.) хлору, який вступив у реакцію.

8. Установити генетичний ланцюжок відновлення заліза в доменній печі:

А) FeO; Б) Fe3O4; В) Fe2O3

Варіант 10

1. Позначте електронну формулу атома хлору:

А) 1s2 2 s2 2p5; Б) 1s2 2 s2 2p63 s23p5; В) 1s2 2 s2 2p6 3 s23p6

2. Позначте речовину з якою взаємодії карбон (IV) оксид:

А) калій оксид; Б) калій сульфат; B) залізо

3. Позначте визначення, яке розкриває поняття «проста речовина»:

А) речовина, що має сталий хімічний склад;

Б) речовина, молекула якої складається з одного атома;

В) речовина, що складається з атомів одного елемента.

4. Позначте рівняння реакції, за допомогою якої в лабораторії отримують хлор:

А) ;

Б) ;

В) .

5. Позначте формулу комплексної солі:

А); Б) ; В)

6. Позначте, про що свідчить поява бульбашок газу, що не підтримує горіння, при проведенні реакції:

А) утворився натрій;

Б) утворився калій гідроксид;

В) утворилась карбонатна кислота.

7. Визначте масу феруму (ІІІ) хлориду, що утворився при взаємодії 1,12 г заліза з надлишком хлору.

8. Установіть послідовність зменшення активності елементів — металів:

А) Cu; Б) Na; В) Zn; Г) Ag

Методическая разработка по химии (11 класс): Контрольная работы № 3 в 11 классе по разделу «Неорганическая химия»

Контрольная работа №3 по теме «Неорганическая химия».

Уравненная реакция-1балл, неуравненная – 0,5 балла

Правильное название – 0,25 балла

Составлен баланс – 3 балла

Составлены полное и сокращенное ионные уравнения – 2 балла

Итоговая оценка

0- 9 баллов:

«2»

9.25-18 баллов:

«3»

18.25 -23.75 баллов: «4»

24 и выше баллов: «5»

Всего

29.25(29.5)баллов

Вариант 1

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Al4C3 →Ch5 →C →CO  CO2→ CaCO3  Ca(HCO3)2

        ↓

                                    Ch4OH

б) CuCO3→CuO→Cu→CuSO4→Cu(OH) 2→CuCl2→Cu→Cu(NO3)2→ CuO

         ↑__________________|                                — — — — — — — — — — — — —  

Вариант 2

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

                h3                            PCl5

        ↑                     ↑

а) Cl2→ HCl → KCl→ Cl2→ HClO →NaClO

                ↓           ↓       — — — — — — — —

            AgCl       KF

б) K2S →K→KI →KCl→ KNO3→ KNO2

                ↓                            ↑

              K2O2  → K2O → KOH

Вариант 3

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ph4 ← P → P2O3 → P2O5 → h4PO4 → Mg3(PO4)2 → P

   — — — — — —        ↓        ↓             |_________________↑

        Ca3P2        h4PO3

                   ________________________

                  ↓                                               |

б) ZnS→ ZnO → Zn → ZnCl2   Zn(OH) 2→ K2[Zn(OH)4]

                   ↓          |_____________________________↑

              Zn(NO3)2

Вариант 4

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) FeS2→SO2→ SO3→ h3SO4→S→ h3S → SO2Na2SO3→BaSO3

— — — — — — — — — —

б)   Al Al2O3 →AlCl3→Al(OH)3→ K[Al(OH)4]→Al2 (SO4)3→Al PO4

        ↓            ↑_______________|

    KAlO2

Вариант 5

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) SiO2→Si→Mg2Si→Sih5→ SiO2→ Na2SiO3→ h3SiO3→ SiO2→SiF4

                                   

               Na2O2  → Na2O

                     ↑           ↓

б) NaClNa→ NaOH→ Na2SO4→NaCl→NaNO3→ NaNO2

                     ↓        — — — — — — — — — — — —

                C2H5ONa

Вариант 6

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ca(OH) 2← h3O ← h3 → Ch5→ Ch4Cl→ Ch4OH → h3O → HClO

                          ↓          ↓                                                    — — — — —  — — — — — —

                     h4PO4       Nh4

б) Fe →FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3 → Fe → Fe SO4→ Fe(OH)2→ FeO→FeCl2→ FeCl3

Вариант 7

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) N2 → Nh4→ NO → NO2 → HNO3 → NO2→ N2 → Ca3N2

                ↓                                    ↓        — — — — — — — — —

           [Nh5]HSO4                           Li NO3

б) Ca→CaO→Ca(OH)2→Ca(NO3)2→CaCO3  Ca(HCO3)2 → NaHCO3

      ↓                                                          |  

  CaCl2←—————————————|

Вариант 8

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а)  h3O2  →  O2 → Na2O2  → O2  O3

 — — — — — — — — — ↑                        ↓

                 KClO3                 Fe3O4                          ______________________________________

        ↓        |

б) Fe →FeCl2→Fe(OH)2→ FeO →Fe →FeCl3→ Fe2 (SO4)3 →Fe2 (CO3)3→ Fe2O3 →K3[Fe(OH)6]

     ↓                         ↓                                  

   FeS                  Fe(OH)3__________________________________↑

Вариант 9 

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Br2→HBr→NaBr→ Br2→ AlBr3→AgBr→ Br2→ C2H5Br C2h5→ C2h5Br2

б) Ca→Ca(NO3)2→ Ca(NO2)2→ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2→CaCO3→ CaO → CaC2 → C2h3 

— — — — — — — — — — — —

Вариант 10

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) S→ K2S →h3S → SO2→ SO3→ h3SO4→ SO2K2SO3→Hg SO3

                                  — — — — — — —  —        

                   ______________________________

        |        ↓

б) Zn → ZnO → ZnSO4→ Zn(OH) 2→ K2[Zn(OH)4] →Zn(NO3)2ZnO→Zn

Вариант 11

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ca3(PO4) 2→ P → P2O5 → h4PO4→Nah3PO4→ Na2HPO4→Na3PO4→Ag3PO4

↑___________|      ________________________

        |              ↓

б) LiCl →Li→Li2O →LiOH→ LiHSO4→ Li2SO4→ Li3PO4

        |___________↑

Вариант 12

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Al4C3 →Ch5 →C → CO  CO2→ CaCO3  Ca(HCO3)2

        ↓

                                    Ch4OH

б) Al Al2O3 →AlCl3→Al(OH)3→ K[Al(OH)4]→Al2 (SO4)3→Al PO4

        ↓            ↑_______________|

    KAlO2

Вариант 13

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

                h3                            PCl3

        ↑                     ↑

а) Cl2→ HCl → KCl→ Cl2→ HClO →NaClO

                ↓           ↓      

            AgCl       KF

б) Fe →FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3 → Fe → Fe SO4→ Fe(OH)2→ FeO→FeCl2→ FeCl3

        

Вариант 14

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ph4 ← P → P2O3 → P2O5 → h4PO4 → Mg3(PO4)2 → P

   — — — — — —        ↓        ↓             |_________________↑

        Ca3P2        h4PO3

б) CuCO3→CuO→Cu→CuSO4→Cu(OH) 2→CuCl2→Cu→Cu(NO3)2→ CuO→CuSO4

 

Вариант 15

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) FeS→SO2→ SO3→ h3SO4→S→ h3S → SO2Na2SO3→BaSO3

                   ______________________________

        |        ↓

б) Zn → ZnO → ZnSO4→ Zn(OH) 2→ K2[Zn(OH)4] →Zn(NO3)2ZnO→Zn

Вариант 16

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) SiO2→Si→Mg2Si→Sih5→ SiO2→ Na2SiO3→ h3SiO3→ SiO2→SiF4

б) Ca→Ca(NO3)2→ Ca(NO2)2→ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2→CaCO3→ CaO → CaC2 → C2h3 

Вариант 17

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ca(OH) 2← h3O ← h3 → Ch5→ Ch4Cl→ Ch4OH → h3O → HClO

                          ↓          ↓                                                    — — — — —  — — — — — —

                     h4PO4       Nh4

       _________________________________

       |                                      ↓

б) LiCl →Li→Li2O →LiOH→ LiHSO4→ Li2SO4→ Li3PO4

        |___________↑

Вариант 18

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) N2 → Nh4→ NO → NO2 → HNO3 → NO2→ N2 → Ca3N2

                ↓                                    ↓        — — — — — — — — —

           [Nh5]2SO4                             Ag NO3

б) Ca→Ca(NO3)2→ Ca(NO2)2→ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2→CaCO3→ CaO → CaC2 → C2h3 

Вариант 19

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) h3O2  →  O2 → Na2O2  → O2  O3

 — — — — — — — — — ↑                        ↓

                 KClO3                 Fe3O4                          

                                                                                 ______________________________________

        ↓        |

б) Fe →FeCl2→Fe(OH)2→ FeO →Fe →FeCl3→ Fe2 (SO4)3 →Fe2 (CO3)3→ Fe2O3 →K3[Fe(OH)6]

     ↓                         ↓                                  

   FeS                  Fe(OH)3__________________________________↑

Вариант 20

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Br2→HBr→NaBr→ Br2→ AlBr3→AgBr→ Br2→ C2H5Br C2h5→ C2h5Br2

                 Na2O2  → Na2O

                     ↑           ↓

б) NaClNa→ NaOH→ Na2SO4→NaCl→NaNO3→ NaNO2

                     ↓        — — — — — — — — — — — —

                C2H5ONa

Вариант 21

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) S→ K2S →h3S → SO2→ SO3→ h3SO4→ SO2K2SO3→Hg SO3

                                  — — — — — — —  —        

б) Al Al2O3 →AlCl3→Al(OH)3→ K[Al(OH)4]→Al2 (SO4)3→Al PO4

        ↓            ↑_______________|

    KAlO2

Вариант 22

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ca3(PO4) 2→ P → P2O5 → h4PO4→Nah3PO4→ Na2HPO4→Na3PO4→Ag3PO4

              ↑___________|      

б) Fe →FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3 → Fe → Fe SO4→ Fe(OH)2→ FeO→FeCl2→ FeCl3

Вариант 23

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) SiO2→Si→Mg2Si→Sih5→ SiO2→ Na2SiO3→ h3SiO3→ SiO2→SiF4

б) K2S →K→KI →KCl→ KNO3→ KNO2

                ↓                            ↑

              K2O2  → K2O → KOH

Вариант 24

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Al4C3 → Ch5 → C →CO  CO2→ CaCO3  Ca(HCO3)2

         ↓

                                    Ch4OH

б) Fe →FeCl2→Fe(OH)2→ FeO →Fe →FeCl3→ Fe2 (SO4)3

     ↓                         ↓                                  

   FeS                  Fe(OH)3__________________________________↑

Вариант 25

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ph4 ← P → P2O3 → P2O5 → h4PO4 → Mg3(PO4)2 → P

   — — — — — —        ↓        ↓             |_________________↑

        Ca3P2        h4PO3

                   ______________________________

        |        ↓

б) Zn → ZnO → ZnSO4→ Zn(OH) 2→ K2[Zn(OH)4] →Zn(NO3)2ZnO→Zn

Вариант 26

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) N2 → Nh4→ NO → NO2 → HNO3 → NO2→ N2 → Ca3N2

                ↓                                    ↓        — — — — — — — — —

           [Nh5]HSO4                           Li NO3

       _________________________________

       |                                      ↓

б) LiCl →Li→Li2O →LiOH→ LiHSO4→ Li2SO4→ Li3PO4

        |___________↑

Вариант 27

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

                h3                            SCl6

        ↑                     ↑

а) Cl2→ HCl → KCl→ Cl2→ HClO3 →NaClO3

                ↓           ↓      

            AgCl       KF

б) Ca→Ca(NO3)2→ Ca(NO2)2→ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2→CaCO3→ CaO → CaC2 → C2h3

Вариант 28

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) N2 → Nh4→ NO → NO2 → HNO3 → NO2→ N2 → Ca3N2→ Nh4

                ↓                                            — — — — — — — — —

           [Nh5]h3PO4                           

                 Na2O2  → Na2O

                     ↑           ↓

б) NaClNa→ NaOH→ Na2SO4→NaCl→NaNO3→ NaNO2

                     ↓        

                C2H5ONa

Вариант 29

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

а) Ca(OH) 2← h3O ← h3 → Ch5→ Ch4Cl→ Ch4OH → h3O → HClO

                          ↓          ↓                                                    — — — — —  — — — — — —

                     h4PO4       Nh4

б) Fe →FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3 → Fe → Fe SO4→ Fe(OH)2→ FeO→FeCl2→ FeCl3

Вариант 30

1. Напишите уравнение для осуществления превращений.

2. Назовите вещества

3. Реакцию, подчеркнутую _ _ _ уравняйте методом электронного баланса.

4. Для реакций, подчеркнутых ______составьте ионные уравнения.

                h3                            PCl5

        ↑                     ↑

а) Cl2→ HCl → KCl→ Cl2→ HClO →NaClO

                ↓           ↓       — — — — — — — —

            AgCl       KF

б) K2S →K→KI →KCl→ KNO3→ KNO2

                ↓                            ↑

              K2O2  → K2O → KOH

Тест по химии (11 класс): Тесты для контрольной работы по общей и неорганической химии

ВАРИАНТ №1

1.

Чему равен заряд ядра атома (+Z), модель которого изображена на рисунке?

 1. + 13
 2. + 15
 3. + 16
 4. + 18
 1. Номер периода, в котором расположен химический элемент, характеризует

1) число заполненных энергетических уровней       2) число валентных электронов

3) формулу высшего оксида                                       4) высшую валентность

 1. Какая из перечисленных групп элементов содержит только металлы:
 1. Li, Be, B;         2) K, Ca, Sr;          3) H, Li, Na;        4) Se, Te, Po .
 1. Медь растворяется в разбавленном водном растворе кислоты

      1) серной    2) соляной       3) азотной        4) фтороводородной

 1. В веществах, образованных путем соединения одинаковых атомов, химическая связь
 1. ионная       2) ковалентная полярная          3) водородная   4)  ковалентная неполярная
 1. Электроотрицательность элементов увеличивается в ряду
 1. C1,O,F           2) O,N, Si          3) F, P, С          4) О, S, Br
 1. Кристаллическая решетка хлорида кальция

      1)  ионная     2)молекулярная    3) металлическая           4) атомная

 1. Превращение SrСО3 = SrО + СО2 относится к реакциям

      1) замещения                 2) соединения              3) разложения         4) обмена

 1. Скорость гомогенной химической реакции пропорциональна изменению
 1. концентрации вещества в единицу времени
 2. количества вещества в единице объёма
 3. массы вещества в единице объёма
 4. объёма вещества в ходе реакции.
 1. При химическом равновесии концентрации веществ

      1) не изменяются         2) увеличиваются

      3) равны нулю              4) не определены

 1. Электролитом является каждое вещество в ряду:

     1) C2H6, Ca(OH)2, h3S, ZnSO4                           2) BaCl2, Ch4OCh4, NaNO3, h3SO4

     3) KOH, h4PO4, MgF2, Ch4COONa                  4) PbCO3, AlBr3, C12h32O11, h3SO3

 1. Реакция сульфида натрия с нитратом меди (II) в растворе протекает до конца, потому что
 1. исходные вещества – сильные электролиты  
 2. сульфид меди не растворяется в воде
 3. исходные вещества относятся к солям        
 4. образующийся нитрат натрия растворяется в воде
 1. При сливании растворов хлорида алюминия и карбоната натрия…

   1) образуется только осадок, а газ не выделяется       2) образуется осадок и выделяется газ

   3) выделяется газ, а раствор остается прозрачным     4) ничего не происходит

 1. Окислитель…

    1) увеличивает свою степень окисления          2) принимает электроны

    3) окисляется                                                       4) отдает электроны

 1. Наиболее слабой одноосновной бескислородной кислотой является

    1) НI                 2)НF                 3) НСlO            4)Н2S

 1. Степень окисления щелочных металлов в пероксидах:

    1) +1     2) -1    3)  +2      4) -2

 1. Исключите лишний элемент в ряду:

    1) Si    2) C     3) B        4) Be .         

 1. Максимальная степень окисления фосфора в соединениях равна
 1. +6                 2) +5                  3) +3                   4) +4
 1. Верны ли следующие суждения о свойствах кислорода?

А. Кислород не может проявлять положительную степень окисления.

Б. Кислород в лаборатории получают разложением оксида серебра.

     1) верно только А                            2) верно только Б    

     3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны

 1. Атомы углерода не являются восстановителями в реакции

     1) Ch5 + 2O2 = CO2 + 2h3O                           2) 2Fe2O3 + C = 4FeO + CO2

     3) 2h3SO4 + C = CO2 + 2SO2 + 2h3O            4) CaCO3 + h3O + CO2 = Ca(HCO3)2

 1. Только окислительные свойства способен проявлять

     1) кислород      2) фтор       3) хлор      4) азот

 1. Укажите основный оксид, который реагирует с водой?
 1. Rb2О       2) Аg2O       3) СuО       4) Fе2O3
 1. При нагревании гидроксида меди (II) образуются вода и  
 1. Сu    2) СuО   3) Сu2О    4) СuОН
 1. Лакмус в растворе угольной кислоты краснеет по причине воздействия на него

    1) углерода со степенью окисления +4                    2) катионов водорода    

    3) окислителя                                                              4) растворителя

 1. Хлорид аммония реагирует с

    1) Са(ОН) 2           2) Ва(NO3) 2              3) разб. h3SO4         4) Nh4

 1. В схеме превращений тетрагидроксоалюминат натрия → X → сульфат алюминия веществом «Х» является
 1. гидроксид алюминия                        3) алюминий
 2. оксид алюминия                        4) нитрат алюминия (р-р)
 1. Верны ли следующие суждения о качественных реакциях на ионы?

А. Для обнаружения иодид-ионов используют ионы свинца.

Б. Реактивом на ноны аммония являются гидроксид-ионы.

     1) верно только А                 3) верны оба суждения

     2) верно только Б                            4) оба суждения неверны

 1. Верны ли следующие суждения о правилах обращения с веществами и оборудованием?

А. Отверстие нагреваемой пробирки должно быть направлено в сторону от работающих в лаборатории.

Б. Газообразный водород пожароопасен.

    1) верно только А                 3) верны оба суждения

    2) верно только Б                            4) оба суждения неверны

Тест по химии (11 класс) по теме: Итоговые тесты по химии за 11 класс

Тестовая работа

по химии

для выпускников

11 класса

СОСТАВИЛА:

Учитель

МОУ СОШ № 68

Лебедева Татьяна Юрьевна

2о14 год

Цель тестирования:        по результатам выполнения работы получить объективную информацию об уровне общеобразовательной подготовки выпускников и соответствие их знаний и умений требованиям государственного образовательного стандарта.

Нормативные документы:

—        Федеральный компонент государственного стандарта;

—        Приказ Министерства образования № 1089 от 05.03.2004 г.;

—        Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 28.09.2007 г. № 01-410/08-01.

Структура экзаменационной работы

Тестовая работа состоит из трех частей:

1 часть (А)        — включает 17 заданий (базового уровня) с выбором ответа

2 часть (В)        — 6 заданий (повышенного уровня сложности) с кратким ответом

3 часть (С)        — 2 задания (высокого уровня сложности) с развернутым ответом

Распределение заданий по содержательным блокам курса химии

основной школы

1.        «Вещество» — 7 заданий (28%).

2.        «Химические реакции» — 5 заданий (20%).

3.        «Элементарные основы органической химии» — 8 заданий (32%).

4.        «Первоначальные сведения об органических веществах» — 2 задания (8%).

5.        «Познание и применение веществ и химических реакций» — 3 задания (12%).

Задания

Блок 1.        С выбором ответа.

—        учащимся для выполнения задания необходимо выбрать один из четырех вариантов ответов

—        учащиеся оценивают верность двух суждений

Блок 2.        Задания с кратким ответом.

—        выбор нескольких правильных ответов (множественный выбор)

—        задания на установление позиций, представленных в двух множествах

—        задания, требующие написания ответа в виде числа

Блок 3.        Задания с развернутым ответом.

—        задания на установление взаимосвязи между классами неорганических веществ

—        расчетная задача

Время выполнения работы – 120 минут.

для каждого задания:        части А – 2-3 мин

                                        части В – 5 мин

                                        части С – 10 мин

У учащихся должны быть:

—        периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

—        растворимость кислот, солей и оснований в воде;

—        электрохимический ряд напряжений металлов;

—        калькулятор.

Рекомендации по оцениванию заданий и работы в целом

        Верное выполнение каждого задания части 1(А) работы и 2-х первых заданий части 2(В) оцениваются одним баллом (всего 19 баллов).

        Максимальная оценка за верное задание части 2(В) с 3-го по 6-е – 2 балла (всего 8 баллов).

        Если выполнена половина задания и более, то 1 балл.

        Задания части 3(С) предусматривают усвоение 3-х элементов содержания учебного материала, наличие в ответе каждого из элементов оценивается 1 баллом, выполненное задание оценивается 3-мя баллами (всего 6 баллов).

Отметка за работу:

«5»        — 29-33 балла

«4»        — 18-28 баллов

«3»        — 10-17 баллов

«2»        — 1-9 баллов


План экзаменационной работы

для выпускников 9 класса по химии

Номер задания в работе

Номер блока

Проверяемые элементы содержания

Тип задания

Оценка задания в баллах

Часть 1

Содержательная линия

«Вещество»

1

I

Простые и сложные вещества

ВО

1

2

I

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Группы и периоды периодической системы

ВО

1

3

I

Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых двадцати элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера химического элемента в периодической системе Д.И. Менделеева

ВО

1

4

I

Валентность и степень окисления химических элементов в их соединениях

ВО

1

5

I

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная и металлическая

ВО

1

Содержательная линия

«Химическая реакция»

6

I

Классификация химических реакций по различным признакам. Химические уравнения

ВО

1

7

I

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей, солей (средних)

ВО

1

8

I

Реакции ионного обмена

ВО

1

9

I

Свойства ионов. Качественные реакции на ионы

ВО

1

Содержательная линия

«Элементарные основы неорганической химии»

10

I

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов

ВО

1

11

I

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных

ВО

1

12

I

Химические свойства оснований

ВО

1

13

I

Химические свойства кислот

ВО

1

14

I

Химические свойства солей (средних)

ВО

1

15

I

Взаимосвязь неорганических веществ различных классов

ВО

1

16

I

Взаимосвязь неорганических веществ различных классов

ВО

1

Содержательная линия

«Познание и применение веществ и химических реакций»

17

I

Индикаторы. Определение характера среды растворов кислот, щелочей

ВО

1

Часть 2

Содержательная линия

«Вещество»

18

II

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в периодической системе

ВО

1

Содержательная линия

«Химическая реакция»

19

II

Окислительно-восстановительные реакции

ВО

1

Содержательная линия

«Вещество»

20

II

Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Степень окисления химических элементов

КО

2

Содержательная линия

«Представление об органических веществах»

21

II

Определение состава веществ по их формулам

КО

2

22

II

Принадлежность веществ к определенному классу

КО

2

Содержательная линия

«Познание и применение веществ и химических реакций»

23

II

Вычисление массы вещества по объему одного из веществ, участвующих в реакции

КО

2

Часть 3

Содержательная линия

«Элементарные основы неорганической химии»

24

III

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ

РО

3

Содержательная линия

«Познание и применение веществ и химических реакций»

25

III

Вычисление массы вещества по массе одного из реагентов взятого в виде раствора с определенной массовой долей

РО

3

Итого баллов

35

Всего заданий              ВО – 19, КО – 4, РО – 2

Примечание

        В графе «Номер блока» римская цифра указывает номер блока (I, II, III), из модулей которого можно выбрать задание на соответствующую позицию    (1 – 17, 18 – 23, 24 – 25) варианта экзаменационной работы.

Обозначения типов заданий: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с развернутым ответом.

Рекомендации по подготовке учащихся

к итоговой аттестации

        При подготовке учащихся к экзамену целесообразно уделить внимание заданиям, ориентированным на комплексное применение знаний из различных разделов курса, а также систематическому обучению школьников приемам работы с различными типами контролирующих заданий – с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом.


Часть 1

1.        К простым веществам относится

        1)        серная кислота

        2)        спирт

        3)        оксид калия

        4)        кислород

2.        Кислотными свойствами обладает оксид элемента, который в периодической системе находится

        1)        в 3-м периоде, IIIА группе

        2)        во 2-м периоде, IVА группе

        3)        в 3-м периоде, IIА группе

        4)        во 2-м периоде, IА группе

3.        В атоме фосфора общее число электронов и число электронных слоев соответственно равны

        1)        31,3

        2)        15,5

        3)        15,3

        4)        31,5

4.        Вещество, в котором степень окисления углерода равна +2,

        1)        углекислый газ

        2)        угарный газ

        3)        известняк

        4)        угольная кислота

5.        Среди всех видов кристаллических решеток самой непрочной является

        1)        ионная

        2)        металлическая

        3)        атомная

        4)        молекулярная

6.        Реакция между оксидом меди(II) и серной кислотой относится к реакциям

        1)        обмена

        2)        соединения

        3)        замещения

        4)        разложения

7.        Электролитом не является

        1)        Mg(OH)2

        2)        Ca(OH)2

        3)        KOH

        4)        CsOH

8.        Реакции ионного обмена соответствует уравнение

        1)        SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + h3O

        2)        Na2O + SO2 = Na2SO3

        3)        Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + h3O + SO2↑

        4)        2HCl + Zn = ZnCl2 + h3↑

9.        В растворе не могут одновременно находиться ионы

        1)        Zn2+ и NO-3

        2)        Al3+ и Cl-

        3)        Ag+ и Cl-

        4)        Cu2+ и SO42-

10.        Оснóвные оксиды состава ЭО образует каждый из металлов, указанных в ряду

        1)        натрий, калий, рубидий

        2)        алюминий, барий, кальций

        3)        магний, кальций, стронций

        4)        бериллий, литий, цезий

11.        Оксид углерода(IV) реагирует с каждым из двух веществ

        1)        с водой и оксидом бария

        2)        с кислородом и оксидом натрия

        3)        с сульфатом натрия и гидроксидом калия

        4)        с оксидом железа(III) и серной кислотой

12.        Гидроксид бария реагирует

        1)        хлорид натрия

        2)        сульфат натрия

        3)        оксид натрия

        4)        гидроксид натрия

13.        Серная кислота не взаимодействует

        1)         с оксидом азота(V)

        2)        с оксидом натрия

        3)        с гидроксидом меди(II)

        4)        с хлоридом бария

14.        Сульфат меди(II) взаимодействует с каждым из группы веществ в ряду

        1)        Mg, KOH, NaCl

        2)        Zn, NaOH, BaCl2

        3)        Fe, AgNo3, Mg(OH)2

        4)        Ag, KNO3, KOH

15.        Для схемы превращений N2 → Nh4 → Nh5OH → Nh5Cl → AgCl необходимо последовательно использовать вещества, указанные в ряду

        1)        h3, h3O, HCl, AgNO3

        2)        O2, h3O, AgNO3, HCl

        3)        h3, NaOH, HCl, KNO3

        4)        HCl, h3O, KNO3, CuCl2

16.        В схеме превращений веществ Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → X → Cu веществом «Х» является

        1)        CuCl2

        2)        CuO

        3)        Cu2O

        4)        CuSO4

17.        Синюю окраску лакмус имеет в растворе

        1)        соляной кислоты

        2)        хлорида натрия

        3)        гидроксида натрия

        4)        азотной кислоты


Часть 2

        

18.        Металлические свойства слабее всего выражены

        1)        у натрия

        2)        у магния

        3)        у кальция

        4)        у алюминия

19.        К окислительно-восстановительным реакциям относится

        1)        Na2O + h3O = 2NaOH

        2)        CuO + h3SO4 = CuSO4 + h3O

        3)        CaCO3 = CaO + CO2

        4)        Zn + 2HCl = ZnCl2 + h3

20.        Установите соответствие между названиями элементов и видом химической связи, которая образуется в их соединениях и простых веществах

        НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ                        ВИД ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

        А)        азот и водород                                1)        металлическая

        Б)        углерод и кальций                        2)        ковалентная полярная

        В)        атомы кислорода                                3)        ковалентная неполярная

        Г)        атомы стронция                                4)        ионная

        Ответ:

21.        Установите соответствие между классами органических веществ и химическими формулами         

        А)        спирт                                                1)        Ch5

        Б)        предельный углеводород                2)        C2h5

        В)        карбоновая кислота                        3)        Ch4OH

        Г)        непредельный углеводород                4)        HCOOH

22.        Установите соответствие между формулой и названием вещества

        А)        C2H6                                1)        этанол

        Б)        C17h45COOH                2)        метан

        В)        C2H5OH                        3)        этан

        Г)        C2h5                                4)        стеариновая кислота

                                                        5)        этилен

                                                        6)        уксусная кислота

23.        Вычислить массу цинка, прореагировавшего с раствором соляной кислоты, если при реакции выделилось 5,6 литров водорода

        Ответ:                                                


Часть 3

24.        Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения

        алюминий → хлорид алюминия → Х → оксид алюминия

25.        Вычислите массу карбоната кальция, прореагировавшего с раствором азотной кислоты массой 63 грамма и массовой долей кислоты в растворе 20%.


ОТВЕТЫ

Часть 1

Ответы на задания с выбором одного ответа

№ задания

Вариант ответа

№ задания

Вариант ответа

1

4

10

3

2

2

11

1

3

3

12

2

4

2

13

1

5

4

14

2

6

1

15

1

7

1

16

2

8

3

17

3

9

3

Часть 2

Ответы на задания с кратким ответом

№ задания

Ответ

18

4

19

4

20

2  4  3  1

21

3  1  4  2

22

3  4  1  5

23

16,25


Часть 3

Ответы на задания с развернутым ответом

№ задания

Содержание верного ответа

Баллы

24

1) 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3h3

2) AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3 + 3KCl

вещество «Х» — Al(OH)3

3) 2Al(OH)3 =t= Al2O3 + 3h3O

1

1

1

25

1) Найдена масса кислоты, содержащаяся в растворе

    63г – 100%

    Хг – 20%

    Х=12,6г (m(HNO3))

2) Составлено уравнение реакции

     CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + h3O + CO2

3) Вычислена масса карбоната кальция

       Хг          12,6г

    CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + h3O + CO2

    1 моль     2 моль

      100г        2*63г

     Х=100г*12,6г/2*63г = 10г

Ответ: m(CaCO3) = 10г

1

1

1

Тест по химии (11 класс) по теме: Классы неорганических веществ

Тест по теме «Классы неорганических веществ»

Кислотным и основным оксидом являются соответственно: 1) SO2  и MgO , 2) CO2 и Al2O3 , 3) Na2O и FeO , 4) ZnO и SO3 

Кислотные свойства наиболее ярко выражены у вещества, формула которого: 1) Nh4  2) h3S 3) HCl 4) Sih5

Среди перечисленных веществ кислой солью является: 1)  гидрид магния  2) гидрокарбонат натрия   3) гидроксид кальция  4) гидроксокарбонат меди(II)

Только кислотные оксиды расположены в ряду: 1) CO2, Mn2O7, SO3  2) Na2O, SiO2, Cr2O3  3) CrO, SO2, CaO  4) CuO,  Al2O3,  FeO

Кислотные свойства проявляет соединение: 1) Ph4,  2) Ch5,  3) h3S,  4) Nh4

Какие из приведенных утверждений верны: А) основным оксидам соответствуют основания; Б) основные оксиды образуют только металлы. 1) верно только А;  2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны

Какое из соединений не является оксидом: 1) K2O,  2) Mn2O7,  3) h3O,  4) Na2O2

Исключите «лишнее» вещество: 1) K2CO3,  2) Al(OH)3,  3) MgOHCl,  4) Nh5HCO3

Формула высшего гидроксида хлора: 1) HCl,  2) HClO4,  3) HClO3,  4) HClO

Оксид железа (III): 1) не проявляет кислотно-основных свойств  2) проявляет кислотные свойства  3) проявляет основные свойства  4) проявляет амфотерные свойства

Формула гидроксида, соответствующего оксиду хрома (VI): 1) Cr(OH)3  2) Cr(OH)2  3) h3CrO4  4) h4[Cr(OH)6]

Основание и кислая соль представлены в группе: 1) Nh4, Nh5HCO3,  2) NaOH, (CuOH)2CO3, 3) h3S, NaHSO4  4) Al(OH)3, AlOHCl2

В каком из рядов расположены только солеобразующие оксиды: 1) CO2 , SO2 , N2O,  SO3  2) CO, Cl2O7, P2O3,  SO3   3) NO, As2O5 , Br2O5, SO3   4) CO2 , SO2 , P2O3, SeO3

Какое из перечисленных веществ относится к солям: 1) KCl,   2) h3      3) h3S    4) SO2

Кислотным и основным оксидом являются соответственно: 1) SO2 и  MgO  2) CO2  и Al2O3  3) Na2O и FeO  4) ZnO и SO3

Верны ли суждения о щелочных металлах: А. Во всех соединениях они имеют степень окисления +1. Б.С галогенами они образуют соединения с ионной связью. 1) верно только А,  2) верно только Б   3) оба суждения верны  4) оба суждения не верны  

Только окислительные свойства способен проявлять: 1) кислород  2) фтор  3) хлор  4) азот

Кислотным и основным оксидом являются соответственно: 1) SO3  и Al2O3   2) CO и Na2O  3) K2O и Fe2O3  4) CrO3 и BaO

Верны ли следующие суждения о меди: А. Для меди характерны степени окисления +1 и +2. Б. Медь вытесняет цинк из раствора сульфата цинка.                 1) верно только А,  2) верно только Б   3) оба суждения верны  4) оба суждения не верны  

Химические соединения: CaCO3,  Ca(HCO3)2,  Ch4COONa  относятся к:  1) кислотам  2) основаниям  3) солям  3) оксидам

Амфотерным гидроксидом и кислотой соответственно являются: 1) h3SO4  и Zn(OH)Cl  2) Ca(OH)2 и  Be(OH)2  3) KHSO4 и  NaOH  4) Al(OH)3 и  HNO3

В перечне веществ  А) Al(OH)3   Б) HCl   В) h3S  Г) Ca(OCl)2∙ 4h3O  Д) KOH  Е) h3SO4  к гидроксидам относятся вещества, формулы которых обозначены буквами:  1) АГД   2) АГЕ   3) БВГ   4) АДЕ

В перечне веществ А) CO2     Б) Al2O3   В) Fe3O4  Г) CaO  Д) Cl2O7  Е) CrO3  к кислотным оксидам относятся вещества, формулы которых обозначены буквами:  1) БВЕ   2) АДЕ   3) АГД   4) БВД

Верны ли следующие суждения о серной кислоте: А. Концентрированная серная кислота относится к водоотнимающим реагентам. Б. Разбавленная серная кислота растворяет медь, но не растворяет серебро.                                                                   1) верно только А;  2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны

Верны ли следующие суждения о фосфоре: А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5.  Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды.                                                                                                                            1) верно только А;  2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны

Часть В. Выберите несколько правильных ответов.

1. Продуктами разложения нитрата аммония являются:  1) N2   2) NO2   3) N2O   4) NO   5) h3O

2. Продуктами разложения HNO3 являются:  1) вода   2) водород   3) оксид азота(V)   4) оксид азота(IV)   5) кислород

3. Продуктами разложения нитрата свинца являются:  1) кислород   2) оксид свинца   3) нитрит свинца  4) оксид азота(II)  5) оксид азота(IV)

4. Укажите, какие из  утверждений, касающихся аммиака, верные: 1) водный раствор аммиака является более сильным основанием, чем Ph4   2)  аммиак при обычных условиях – жидкость   3) аммиак – сильный окислитель  4) аммиак образуется при действии  щелочей на растворы солей аммония  5) аммиак является сильным восстановителем.

5. Укажите, какие из  утверждений, касающихся воды, верные: 1) вода – полярный растворитель  2) молекула воды имеет линейную форму  3) вода – сильный электролит  4) вода реагирует со щелочными металлами  5) вода разлагается при пропускании через нее электрического тока.

Материал по химии (11 класс) на тему: Контрольная работа по химии 11 класс. Неметаллы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 15 п. Березайка»

Бологовского района Тверской области

Контрольная работа

по теме  «Неметаллы»

11 класс

                                                                                   

                                                                                        Составил: учитель химии

                                                                                                        Гарипов В. Р.

2015 год

Вариант I

Часть  А     Тестовые задания с выбором ответа

1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ  соответствует электронная формула:

а) 1s22s22p63s23p63d104s1                   в) 1s22s22p63s23p63d104s2 4p3

б) 1s22s22p63s23p64s1                             г) 1s22s22p63s1

2. Электронная формула иона серы S-2:

а) 1s22s22p63s23p6             б) 1s22s22p6                в) 1s22s22p63s1            г) 1s22s22p5

3. Постоянную степень окисления в соединениях проявляет:

а) сера                б) фтор                в) углерод                     г) азот

4. Простое вещество – азот – может являться:

а) только восстановителем                в) только окислителем        

б) окислителем и восстановителем

5. Схема превращений S+4→S+6→S0 представляет собой процессы:

а) восстановления                                 в) окисления

б) окисления (1), восстановления (2)         г) восстановления(1), окисления(2)

6. Восстановительные свойства в ряду химических элементов: O – N – C – B:

а ) изменяются периодически             б) не изменяются        в) ослабевают        г) усиливаются

7. Формула вещества Х в уравнении реакции: Cu+2h3SO4=CuSO4+X+2h3O:

а) h3                б) SO2                в) h3S              г) SO3

8. Продуктом гидролиза сахарозы являются:

а) глюкоза и фруктоза         в) вода и углекислый газ

б) глюкоза и этанол        г) вода, этанол и углекислый газ

9. Азот взаимодействует с каждым веществом группы:

а) водород, кислород, кальций                

б) кислород, уксусная кислота, вода

в) оксид углерода (IV), гидроксид калия, бром        

г) сера, этанол, соляная кислота

10. Кислотные свойства оксидов усиливаются в ряду:

а) SO2-SeO3-A2O5-B2O3                в) Br2O7-SO2-P2O5-SiO2        

б) Li2O-BeO-B2O3-CO2                г) CO2 –B2O3-BeO-Li2O

Часть Б       Задания со свободным ответом

11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида (кислоты) элемента, в ядре которого содержится 15 электронов. Назовите эти вещества, укажите их характер.

12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: S → X → SO3 → h3SO4 → X →S

13. Дополните фразу: «В периоде с уменьшением заряда ядра атома от щелочного металла  к галогену радиус атомов …».

14. Сравните число атомов в 32 г серы и 2,8 г кремния.

15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 28 г азота с водородом, взятом в избытке.

 

Вариант II

Часть А       Тестовые задания с выбором ответа

1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ  соответствует электронная формула:

а) 1s22s22p63s23p63d104s1                   в) 1s22s22p63s23p63d104s2 4p6

б) 1s22s22p63s23p1                              г) 1s22s22p63s23p5

2. Электронная формула иона фосфора P+5 :

а) 1s22s22p63s2             б) 1s22s22p6                в) 1s22s22p6          г) 1s22s22p5

3.Только отрицательную степень окисления в соединениях проявляет:

а) йод                б) бром                в) хлор                г) фтор

4. Простое вещество – фтор – может являться:

а) только восстановителем                      в) только окислителем        

б) окислителем и восстановителем

5. Схема превращений C0→C+2→C+4 представляет собой процессы:

а) восстановления                                 в) окисления

б) окисления (1), восстановления (2)         г) восстановления(1), окисления(2)

6. Окислительные свойства в ряду химических элементов: Sb –Te –I –Br:

а ) изменяются периодически             б) не изменяются        в) ослабевают        г) усиливаются

7. Формула вещества Х в уравнении реакции: 2Fe+6h3SO4=Fe 2(SO4) 3+X+6h3O:

а) h3                б) SO2                в) h3S                г) SO3

8. Продуктами гидролиза хлорэтана являются:

а) этанол и вода                                   в) этанол и хлороводород

б) хлороводород и этан                       г) этанол, хлор, вода

9. Углерод взаимодействует с каждым веществом группы:

а) водород, оксид меди (II), вода                

б) кальций, оксид серы, серная кислота

в) кислород, водород, оксид железа(II)        

г) азот, сероводород, этанол,

10. Основные свойства оксидов ослабевают  в ряду:

а) Na2O-Li2O-BeO-B2O3                 в) N2O5-P2O5-SiO2-Al2O3        

б) A2O3-SiO2 -GeO2-Ga2O3                 г) CO2-B2O3 –A2O3-MgO

Часть Б      Задания со свободным ответом

11. Составьте формулы высшего оксида и гидроксида (кислоты) элемента, в ядре которого содержится 15 электронов. Назовите эти вещества, укажите их характер.

12. Составьте уравнения реакций следующих превращений: Si → X → Na2SiO3→ h3SiO3 →X → Si

13. Дополните фразу: «В группе с увеличением заряда ядра атома от кислорода к теллуру  радиус атомов …».

14. Сравните число атомов в 1,2 г углерода и 62 г фосфора.

15. Рассчитайте объем, количество вещества и массу газа, полученного при взаимодействии 128 г карбида кальция с водой, взятой в избытке.

Учебно-методический материал по химии (11 класс) на тему: самостоятельная работа по неорганической химии

Практическая работа №2

1 вариант

1) Из перечня : оксид меди (I), оксид азота (I), оксид хлора (I),оксид азота (II), угарный газ, оксид железа (II), оксид железа(III), оксид свинца (II), оксид азота (IV), выпишите и напишите молекулярные  формулы солеобразующих оксидов.

2)Напишите формулы гидроксидов, которые соответствуют следующим оксидам: оксид азота (V), оксид хрома (II), оксид хрома (VI), оксид меди (I)

3) Гидроксид калия реагирует со всеми веществами набора

1. азотная кислота, оксид меди (I), нитрат калия,

2.цинк, гидроксид кальция, оксид серы (IV),

3. алюминий, гидроксид цинка, дигидроортофосфат калия,

4. оксид кремния (IV), гидрокарбонат калия, оксид кальция.

Напишите уравнения реакций

2 вариант

1) Из перечня : оксид меди (II), оксид цинка, оксид серебра (I), оксид железа (II), оксид стронция, оксид бария, оксид лития, оксид рубидия, негашёная известь, выпишите и напишите молекулярные  формулы основных оксидов.

2) Напишите формулы гидроксидов, которые соответствуют следующим оксидам: оксид  хлора (VII), оксид марганца (II), оксид хлора (V), оксид хрома (VI).

3) Сернистый газ реагирует со всеми веществами набора

1. гидроксид калия, оксид натрия, кислород,

2. гидроксид калия, оксид кремния, кислород,

3.соляная кислота, оксид натрия, иодоводород,

4. гидроксид алюминия, оксид фосфора (V), кислород.

Напишите уравнения реакций

3 вариант

1) Из перечня : оксид марганца (IV), оксид хлора (VII), сернистый газ, оксид серы  (VI), оксид хрома (VI), оксид ванадия (V), оксид азота (I), выпишите и напишите молекулярные  формулы кислотных оксидов.

2) Напишите формулы гидроксидов, которые соответствуют следующим оксидам: оксид  углерода (VI), оксид азота (III), оксид фосфора (V), оксид серы (VI)

3)Оксид кальция реагирует со всеми веществами набора

1. кислород, вода, серная кислота

2. соляная кислота, углекислый газ , вода

3.оксид магния, оксид серы (IV), аммиак

4. железо, азотная кислота, оксид фосфора (V)

Напишите уравнения реакций

NCERT Книга по неорганической химии — 11 и 12 классы химии NCERT для подготовки к JEE.


 

NCERT Chemistry Class 11 и NCERT Chemistry Class 12 книг - это Библия для подготовки к JEE, других вступительных экзаменов по инженерным специальностям, медицинских вступительных экзаменов, а также для экзаменов совета директоров для класса 12.Книги написаны достаточно хорошо, с наилучшими объяснениями, и их приятно читать. Студенты должны уделять этим книгам максимум времени при подготовке по химии.

Национальный совет по исследованиям и обучению в области образования (NCERT) разрабатывает книги на основе школьной программы, предписанной Центральным советом среднего образования (CBSE). Они просты, основаны на практическом подходе к объяснению теории и концепций и имеют достаточную глубину охвата.

Книги по химии

NCERT четко определяют концепции и теории и включают множество упражнений и практических занятий для их закрепления.Даются решения некоторых из этих упражнений.

Темы, охваченные NCERT Chemistry Class 11 Part 1:

 • Некоторые основные понятия химии

 • Структура атома

 • Классификация элементов и периодичность в свойствах

 • Химическая связь и молекулярная структура

 • Состояния Материи

 • Термодинамика

 • Равновесие

Темы, охваченные NCERT Chemistry Class 11 Part 2:

Темы, охваченные NCERT Chemistry Class 12 Part 1:

Темы, охваченные NCERT Chemistry Class 12 Part 2:

 • Галоалканы и галоарены

 • Спирты, фенолы и эфиры

 • Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты

 • Амины

 • Биомолекулы

 • Полимеры

 • Химия в повседневной жизни

Учебники по химии NCERT полностью покрывают учебную программу JEE.Темы, которые лучше всего освещаются в программе NCERT Неорганическая химия , — это подготовка и свойства неметаллов, переходные элементы, руды и минералы, добывающая металлургия и групповой анализ.

Однако в книгах NCERT отсутствует подробное объяснение проблемных вопросов, и студенты могут захотеть обратиться к другим книгам для отработки задач.

Прочие Книги по неорганической химии , которые вы, возможно, захотите купить:


Особенности курса

 • 731 Видео-лекции
 • Примечания к редакции
 • Документы за предыдущий год
 • Интеллектуальная карта
 • Планировщик исследования
 • Решения NCERT
 • Обсуждение Форум
 • Контрольная бумага с видео-решением

.

Продвинутый уровень неорганической химии Версия UK GCE AS A2 A Level Notes doc коричневый iphone ipad блокнот ноутбук нетбук

[ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ] * [НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ] * [ФИЗИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ]


Экзамен в Великобритании учебные программы-спецификации справочные ссылки


Справочные ссылки для текущих курсов химии уровня AS / A

Передовая дочерняя компания WJEC AS GCE Chemistry and WJEC Advanced A2 GCE Chemistry

CCEA Advanced дочерняя компания AS GCE Chemistry and CEA-CCEA Advanced A2 GCE Chemistry

Кембриджский университет по химии GCE * Кембридж Международные экзамены (CIE) GCE 9701 Chemistry


НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

Общественный колледж Уитби, 6 класс Y13, химия группа 1995-1996

Хорошие воспоминания об обучении в 6-м классе в Уитби Общественный колледж (1978-2003)

(ныне Колледж Кэдмон, Уитби, Северный Йоркшир, Англия)

[ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ] * [НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ] * [ФИЗИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ] * Уровень ВОПРОСЫ


пересмотр неорганической химии для химии AQA AS, пересмотр неорганической химии для Edexcel по химии уровня A, пересмотр неорганической химии для уровня A OCR AS по химии A, пересмотр неорганической химии для OCR Salters AS Chemistry B, пересмотр неорганической химии для химии уровня AQA A, пересмотр неорганической химии для уровня A Edexcel Химия уровня A, пересмотр неорганической химии для OCR Химия уровня A A, пересмотр неорганической химии для уровня A OCR Salters A уровень химии B неорганическая химия пересмотр для США с отличием 11 класс 12 класс пересмотр неорганической химии для довузовские курсы химии довузовской пересмотр уровня A примечания для неорганической химии, пересмотр Руководство по уровню заметки о пересмотре неорганической химии для школ, колледжей, академий, преподавателей курсов естественных наук, изображений рисунки диаграммы для неорганической химии пересмотр примечания к пересмотру химии уровня на пересмотр неорганической химии для пересмотра примечаний к темам модуля, чтобы помочь понять пересмотр неорганической химии университетские курсы по естествознанию карьера в науке работа в промышленности лаборант стажировки технические стажировки США США 11 класс 11 класс AQA A химия уровня примечания к пересмотру неорганической химии Edexcel Заметки по химии уровня A по неорганической химии: пересмотр для OCR Химия уровня A Заметки WJEC Уровень химии Заметки по неорганической химии редакция CCEA / CEA A level заметки по неорганической химии для вступительных экзаменов в вуз как пересмотреть продвинутый уровень неорганической химии что мне делать необходимо знать для продвинутого уровня A по неорганической химии заметки о пересмотре доуниверситетский продвинутый Уровень A неорганический бесплатный сайт химии поможет пересмотреть продвинутый уровень A учебники по неорганической химии для пересмотра продвинутых A level неорганическая химия онлайн-помощь в изучении продвинутого уровня A неорганическая химия, изучение неорганической химии в Кембридже университет, изучай неорганическую химию в Оксфорде университет, изучает неорганическую химию в Даремском университете, изучать неорганическую химию в Йоркском университете, учиться неорганическая химия в Эдинбургском университете, изучение неорганической химия в университете Сент-Эндрюс, изучение неорганических химия в Imperial College London University, учеба неорганическая химия в Уорикском университете, изучение неорганической химии химии в университете Сассекса, изучать неорганическую химию в Университет Бата, изучайте неорганическую химию в Ноттингеме университет, изучать неорганическую химию в университете Суррея, изучать неорганическую химию в Бристольском университете, учиться неорганическая химия в Кардиффском университете, изучение неорганической химия в Бирмингемском университете, изучение неорганических химия в Манчестерском университете, изучение неорганических химия в Университетском колледже Лондона, учеба неорганическая химия в Стратклайдском университете, учеба неорганическая химия в университете Лафборо, учеба неорганическая химия в Саутгемптонском университете, учеба неорганическая химия в Шеффилдском университете, изучение неорганической химия в университете Глазго, изучайте неорганическую химию в Ливерпульском университете, изучает неорганическую химию в Лидсе университет, изучает неорганическую химию в Квинсе, Белфаст университет, изучает неорганическую химию в Kings College, Лондонский университет, изучает неорганическую химию в Heriot-Watt университет, изучает неорганическую химию в Ланкастере университет, изучает неорганическую химию в Восточной Англии (UEA) университет, изучает неорганическую химию в Ньюкасле университет, изучает неорганическую химию в университете Кил, изучать неорганическую химию в университете Лестера, изучать неорганическую химию в Бангорском университете, учиться неорганическая химия в университете Ноттингем Трент, учеба неорганическая химия в Кентском университете, изучение неорганической химия в Абердинском университете, изучаю неорганическую химию в университете Ковентри, изучать неорганическую химию в Университет Шеффилда Халлама, изучайте неорганическую химию в Астонский университет, изучает неорганическую химию в Халле университет, изучает неорганическую химию в Брэдфорде университет, изучает неорганическую химию в Хаддерсфилде университет, изучать неорганическую химию у Королевы Марии, Университет Лондонского университета, изучение неорганической химии в Редингском университете, изучай неорганическую химию в Glyndwr университет, изучает неорганическую химию в Брайтоне университет, изучай неорганическую химию в Манчестере Университет Метрополитен, изучает неорганическую химию в De Университет Монфора, изучайте неорганическую химию в Университет Нортумбрии, изучайте неорганическую химию на юге Университет Уэльса, изучайте неорганическую химию в Ливерпуле Университет Джона Мура, изучайте неорганическую химию в Центральном университете Ланкаширский университет, изучайте неорганическую химию в Кингстоне университет, изучает неорганическую химию на западе Шотландии университет, изучать неорганическую химию в университете Линкольна, изучать неорганическую химию в Плимутском университете, учиться неорганическая химия в Гринвичском университете, изучение неорганической химии химия в Ливерпульском столичном университете What A уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Кембридже Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Оксфордский университет, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Даремском университете, какие уровни A вам нужны пройти курс неорганической химии в Йоркском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Эдинбургском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Сент-Эндрюс, что A уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Имперском колледже Лондонский университет, какой уровень A вам нужен, чтобы пройти неорганический курс химии в Уорикском университете, какие уровни A вам нужны пройти курс неорганической химии в Университете Сассекса, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в университете Бата, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Ноттингемском университете, что A уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Университете Суррея, какой уровень A вам нужен, чтобы пройти курс неорганической химии в Бристоле Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Кардиффский университет, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Бирмингемском университете, какие уровни A вам нужны пройти курс неорганической химии в Манчестерском университете, что делают уровни A вам необходимо пройти курс неорганической химии в Университетском колледже Лондона Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Strathclyde University, какие уровни A вам нужны, чтобы делать неорганические курс химии в университете Лафборо, какие у вас уровни A нужно пройти курс неорганической химии в Саутгемптонском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Шеффилда, что A уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Университете Глазго, какой уровень A вам нужен, чтобы пройти курс неорганической химии в Ливерпуле Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Университет Лидса, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Куинсе, Белфастский университет, какие у вас уровни A нужно пройти курс неорганической химии в Королевском колледже Лондонского университета, что Уровни, необходимые для прохождения курса неорганической химии в Heriot-Watt Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Ланкастерский университет, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в университете Восточной Англии (UEA), что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Ньюкасла, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в университете Кил, что A уровни нужно ли вам пройти курс неорганической химии в Лестере Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Бангорский университет, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Университете Ноттингем Трент, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Кентском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Абердинском университете, какие уровни A Вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Ковентри? уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Sheffield Hallam Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Астонский университет, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в университете Халла, какие уровни A вам нужно делать курс неорганической химии в Брэдфордском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Хаддерсфилда, что A уровни нужны ли вам для прохождения курса неорганической химии в Queen Mary, Лондонский университет, какой уровень A вам нужен, чтобы пройти курс неорганической химии в Университете Рединга, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в университете Glyndwr, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Брайтонском университете, что A уровни нужно ли вам пройти курс неорганической химии в Манчестере Университет Метрополитен, какой уровень A вам нужен, чтобы пройти курс неорганической химии в университете Де Монфор, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Нортумбрийском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Университете Южного Уэльса, что A уровни нужно ли вам пройти курс неорганической химии в Ливерпуле Джон Университет Мура, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Центральном Ланкаширском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Кингстонском университете, какие уровни A Вам нужно пройти курс неорганической химии в Западной Шотландии? Университет, какой уровень A вам нужен, чтобы заниматься неорганической химией курс на Университет Линкольна, какие уровни A вам нужны, чтобы пройти неорганический курс химии в Плимутском университете, какие уровни A вам нужны пройти курс неорганической химии в Гринвичском университете, что делают уровни A вам нужно пройти курс неорганической химии в Liverpool Metropolitan Университет

НАЧАЛО СТРАНИЦЫ

.
Leave a Reply

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *